Privacystatement Samen wandelen in Portugal

Dit is het privacystatement met daarin het privacybeleid van Samen wandelen in Portugal (hierna: “Samen wandelen in Portugal”, “wij” of “ons”). Samen wandelen in Portugal is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid hiervan.

In dit privacybeleid geven wij een overzicht van het soort persoonsgegevens dat we verzamelen, het doel waarvoor wij deze gebruiken en hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De persoonsgegevens die wij van jou verzamelen in het kader van onze dienstverlening (hierna gezamenlijk: “persoonsgegevens”) zijn:

  • Jouw contactgegevens – je naam, adres en andere contactgegevens, zoals je telefoonnummer en e-mailadres;
  • Jouw financiële gegevens – je bankrekeningnummer of facturatiegegevens;
  • De inhoud van jouw communicatie met ons – bijvoorbeeld wanneer je ons per mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;
  • Elektronische gegevens – zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze website via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld je IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Bekijk ons Cookiebeleid voor meer informatie.
  • Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

Doeleinden en wettelijke grondslag

Samen wandelen in Portugal verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder omschreven, gebaseerd op een wettelijke grondslag.

  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst: De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt, je van de benodigde informatie te voorzien en om bijvoorbeeld de (financiële) administratie daarvan te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen te behandelen.
  • Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Samen wandelen in Portugal: Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken om onze diensten te verbeteren en om onze website bezoekers beter te begrijpen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, indien je een bestaande klant bent, bijvoorbeeld om je te informeren over onze diensten.
  • Uw uitdrukkelijke toestemming: Voor zover nodig, zullen wij je om toestemming vragen om jouw gegevens te verwerken. Je kunt jouw toestemming op ieder gewenst moment intrekken. Hoe je dit kunt doen, kun je vinden in de sectie “Jouw rechten”.
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting: Tot slot kunnen we jouw persoonsgegevens gebruiken om toepasselijke wetgeving na te leven, om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties, of om mee te werken aan (rechterlijke) handhaving.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. Samen wandelen in Portugal zal in dat geval de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Beveiliging

Samen wandelen in Portugal treft redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beveiligd om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen. Alleen geautoriseerde medewerkers van Samen wandelen in Portugal hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals hierboven omschreven. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met je sluiten, bijvoorbeeld in het kader van onze financiële administratie. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens aan publieke instanties verschaffen indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

Bewaartermijnen

Samen wandelen in Portugal bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de genoemde doeleinden. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben; en (ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn.

Cookies

Samen wandelen in Portugal maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken om te begrijpen hoe de website wordt gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze diensten te verbeteren, evenals voor reclamedoeleinden. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Samen wandelen in Portugal verwijzen wij je graag naar ons Cookiebeleid.

Jouw rechten

Onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt gegeven op te vragen, in te zien, te corrigeren, bij te werken, geheimhouding te vragen, de toegang te beperken en te verwijderen, en kun je een elektronische kopie van de persoonsgegevens aanvragen voor overdracht van de gegevens naar een ander bedrijf door een e-mail te sturen naar info@samenwandeleninportugal.nl met daarin jouw verzoek.

Wanneer je zelf toestemming hebt gegeven om jouw persoonsgegevens te verwerken, kun je deze toestemming altijd ook weer intrekken door een e-mail te sturen naar info@samenwandeleninportugal.nl.

Tot slot heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG of met dit privacybeleid worden verwerkt.

Vragen of contact

Mocht je vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop Samen wandelen in Portugal jouw persoonsgegevens verwerkt of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@samenwandeleninportugal.nl.

Amsterdam, 28 maart 2019

Delen / Share